O firmie

ZENIT Studio Geodezyjne

 

Jesteśmy doświadczoną i dynamicznie rozwijającą się firmą, pomimo że, jako niezależny podmiot gospodarczy istniejemy od niedawna.

W branży geodezyjnej posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych usług geodezyjnych. Współpracujemy z innymi firmami geodezyjnymi, co pozwala nam na zwiększenie zakresu usług, skrócenie jego czasu oraz poszerza obszar świadczenia tych usług.

W swoich pracach pomiarowych wykorzystujemy nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt geodezyjny firmy Leica i Trimble oraz stosujemy nowoczesne techniki opracowań pomiarowych.

 

 

Ofertę naszą kierujemy zarówno na potrzeby klientów indywidualnych, jak również małych i większych firm projektowych czy budowlanych.

Przed rozpoczęciem realizacji zleconych zadań, określamy szczegółowo ich potrzeby, wymagania oraz czas konieczny na ich wykonanie, tak aby każde realizowane przez nas zlecenie spełniało oczekiwania Zleceniodawcy, by był on w pełni usatysfakcjonowany.

 

Geodeta uprawniony

Mariusz Ujma

 

 

 

Realizujemy takie prace jak:

                  

 

            
                                                                                                                                                                                                                                                      
  mapa do celów projektowych         

- to niezbędny dokument przy wszystkich projektach wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  wytyczenie budynku lub budowli      

- to jednoznaczne przestrzenne usytuowanie w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę zgodnie ze sporządzonym przez projektant projektem budowlanym /budynki, sieci uzbrojenia, drogi/.

 

geodezyjne pomiary realizacyjne

/obsługa inwestycji/

- to zakładanie osnowy realizacyjnej, reperów roboczych, niwelacje terenu, tyczenie osi, bądź punktów głównych budowli, obliczanie mas ziemnych, sporządzanie odpowiednich dokumentacji.

  inwentaryzacja geodezyjna                   
- to pomiary powykonawcze inwestycji i sporządzenie związanej z tym dokumentacji geodezyjnej /do wprowadzenia zmian na mapie zasadniczej, w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu/.
 

 

wznowienie granic     

      

- to ponowne wyznaczenie granic, wznowienie ustalonych uprzednio lecz przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, jeżeli istnieją dokumenty do odtworzenia ich pierwotnego położenia.

  rozgraniczenie nieruchomości

- to ustalenie przebiegu linii granicznych /położenia punktów granicznych i ich stabilizacja w terenie/ oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

 

 

podział działki

 

- to wydzielenie odrębnej nieruchomości poprzedzone analizą jej stanu prawnego. Wyróżnia się podziały ze względu na przeznaczenie nieruchomości, a mianowicie:

  • przeznaczone pod zabudowę /zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie zagospodarowania na cele budowlane, bądź Decyzją o warunkach zabudowy/
  • przeznaczone na cele rolne lub leśne
  • przeznaczone pod wykup bądź wywłaszczenie na cele publiczne /zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. Specustawa drogowa/